Nové programy pro školy

Programy pro školy bez průvodce


Techmania nabízí pedagogům možnost využít níže uvedené programy v rámci rozšíření výuky fyziky, konkrétně optiky, elektřiny a mechaniky. Všechny programy staví na interaktivních exponátech science centra: právě k nim se vztahují jednotlivé úkoly a otázky, které musí žáci vyřešit. „Dotkni se elektřiny“ i „Posviťme si na to“ jsou navíc nabízeny ve dvou verzích: „pro nováčky“ a „pro pokročilé“, přičemž logicky doplňují učivo tak, jak je žáci základních a středních škol znají z hodin fyziky.

Součástí programů jsou i relevantní testy, které prověří, kolik se toho studenti v Techmanii fakticky naučili: tyto testy mohou učitelé studentům zadat dle svého uvážení a využít v rámci formální výuky fyziky. 
Níže nabízené programy si můžete před návštěvou Techmanie stáhnout a vytisknout, nebo je zakoupit v papírové podobě přímo na recepci science centra. Z kapacitních důvodů prosíme školní skupiny o rezervaci termínu pro práci s programy, a to na adrese info@techmania.cz či tel. 737 247 581, kde je také možné získat bližší informace.

 Dotkni se elektřiny! - pro nováčky
 Dotkni se elektřiny! - pro pokročilé
 Posviťme si na to! - pro nováčky
 Posviťme si na to! - pro pokročilé
 Záhada stroje

Dotkni se elektřiny! – pro nováčky


Program „Dotkni se elektřiny! – pro nováčky“ je určen žákům základních škol. Zábavnou formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti elektřiny.

 Dotkni se elektřiny! - pro nováčky

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ:

• Vaši žáci správně podle schématu sestaví elektrický obvod a analyzují schéma reálného obvodu
• Program využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problému
• Dotkni se elektřiny! praktickým způsobem předává poznatky o působení magnetického pole na magnet a na cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
• Žáci po absolvování programu dovedou popsat chování volných dielektrických částic ve vyvolaném elektrostatickém poli
• Program umožňuje pochopit kondenzátor jako prvek v elektrickém obvodu, který dokáže uchovávat elektrickou energii


Dotkni se elektřiny! – pro pokročiléProgram „Dotkni se elektřiny! – pro pokročilé“ je určen žákům středních škol. Atraktivní formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti elektřiny.

 Dotkni se elektřiny! - pro pokročilé

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje.

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ, SŠ:

• Vaši žáci sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzují
schéma reálného obvodu
• Program využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problému
• Žáci porozumí základním pojmům z oblasti magnetismu, elektromagnetismu a naučí se k řešení problému využívat zákon elektromagnetické indukce
• Program dovede na základě fyzikálních jevu srozumitelně objasnit funkce jednoduchých elektrických zařízení
• Dotkni se elektřiny! pomůže vašim studentům orientovat se v používaných fyzikálních veličinách a jejich jednotkách
• Žáci aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech


Posviťme si na to – pro nováčkyProgram „Posviťme si na to! – pro nováčky“ je určen žákům základních škol. Zábavnou formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti optiky.

 Posviťme si na to! - pro nováčky

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje.

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ:

• využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problému a úloh
• dovede rozhodnout a experimentálně dokázat na základě přechodu světelného paprsku mezi prostředími s různou optickou hustotou, zda se procházející světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice
• využívá základní zákony geometrické optiky k zobrazení průchodu paprsku
optickými prvky – spojka, rozptylka, odraz a lom světla
• umí vysvětlit princip vzniku vybraných atmosférických optických jevu – duhy


Posviťme si na to – pro pokročiléProgram „Posviťme si na to! – pro pokročilé“ je určen žákům středních škol. Atraktivní formou jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí z oblasti optiky.

 Posviťme si na to! - pro pokročilé

Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje.

Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ a SŠ:

• porovná šíření různých druhu elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích
• využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastnosti zobrazení předmětu jednoduchými optickými systémy
• vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla v různých prostředích, stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách a některé důsledky této zákonitosti, zákony odrazu a lomu světla, index lomu, optické spektrum
a interference světla
• optické zobrazování – zobrazení odrazem a na rovinném a kulovém zrcadle, zobrazení lomem a na tenkých čočkách, zorný úhel, oko jako optický systém, lupa


Záhada stroje


Program „Záhada stroje“ je určen žákům základních škol. Formou týmové hry jim zprostředkovává celou řadu základních znalostí např. z oblasti mechaniky.

 Záhada stroje


Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ:

• Žáci se naučí řešit úlohy o vztahu mezi rychlostí, dráhou a casem u rovnoměrného pohybu těles
• Program naučí žáky vzájemně převádět běžně používané jednotky téže veličiny
• Žáci určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
• Žáci se naučí používat experiment, který prokáže vzájemné přitahování a odpuzování elektrovaných těles a tento jev vysvětlí.


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License