Návštěvní řád

 • Informace o otevírací době jsou uvedené na vstupních dveřích, na recepci a na webových stránkách www.techmania.cz.
 • Aktuální ceník vstupného je zveřejněn na vstupních dveřích, na recepci a na webových stránkách www.techmania.cz.
 • Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje ustanovením návštěvního řádu, je povinen ho dodržovat a dbát pokynů zaměstnanců TSC.
 • TSC si vyhrazuje právo přerušit prodej vstupenek z důvodů překročení kapacity návštěvníků ve všech prostorách TSC.
 • TSC si vyhrazuje právo zrušit promítání filmu, pokud 15 minut před jeho začátkem nebude zakoupena žádná vstupenka.
 • V případě požadavku cizojazyčné verze promítání filmu je nutno tuto skutečnost nahlásit nejpozději 20 minut před začátkem filmu na recepci TSC.
 • Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let, která je po celou dobu za dítě odpovědná (zaměstnanci tuto odpovědnost nepřebírají).
 • Provozovatel je oprávněn odepřít vstup osobám, u nichž je důvod se domnívat, že jejich návštěva by mohla narušit veřejný pořádek, bezpečnost, ohrozit zdraví vlastní či třetích osob, majetek či vzbuzovat veřejné pohoršení.
 • Z prostorů expozice může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení vstupného, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců a ohrozí tak bezpečnost, majetek, zdraví vlastní či třetích osob, veřejný pořádek a dobré mravy.
 • Návštěvníci vstupují do expozice TSC bez rozměrných zavazadel. Pro odložení zavazadel a oděvů mohou využít šatny a odkládacích boxů ve vstupní hale.
 • Do vnitřních prostor TSC je zakázán vstup s kolem, koloběžkou, na kolečkových bruslích, skateboardu a jiných podobných dopravních prostředcích. Tento zákaz se vztahuje i na jejich používání ve vnitřních prostorách.
 • Zvířatům je vstup do TSC zakázán, výjimkou jsou asistenční psi.
 • V prostorách TSC je zakázáno kouřit (včetně používání elektronických cigaret) a manipulovat s otevřeným ohněm.
 • Fotografování a natáčení v expozici je povolené. V projekčním sále planetária není dovoleno fotit a natáčet video.
 • Návštěvníci zacházejí s exponáty standardním způsobem dle popisku uvedeného na exponátu a dle pokynů zaměstnanců TSC. Exponáty záměrně nepoškozují.
 • V případě úmyslného poškození exponátu, zařízení a majetku TSC může být po návštěvníkovi požadováno uhrazení škody.
 • Je zakázáno zasahovat do elektroinstalací a jiných rozvodů (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.).
 • Je zakázáno zneužívat věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
 • Návštěvníci jsou povinni vyvarovat se nebezpečí pádu, přepadnutí nebo propadnutí z výšky u vyšších konstrukcí, ochranných zábradlí a řetízků a podobných míst. Zvláště pak není dovoleno umožnit dětem výstup na takové konstrukce.
 • Není povoleno v expozici běhat, odkládat předměty na exponáty a konzumovat jídlo a pití.
 • K občerstvení slouží výdejní pult jídelny, který je umístěn v prvním nadzemním patře.
 • V přilehlé odpočinkové zóně je dovoleno konzumovat i vlastní jídlo a pití.
 • V prostorách laboratoří, kluboven a dílny je návštěvník povinen chovat se dle pokynů dozoru a provozního řádu laboratoří, kluboven a dílny.
 • V prostorách projekčního sálu SOS a projekčního sálu planetária je návštěvník povinen chovat se dle pokynů dozoru.
 • Návštěvník má právo reklamovat služby. K reklamaci slouží formulář, který na vyžádání obdrží na recepci TSC.
 • V případě, že by nebyla tato pravidla dodržena, pracovníci TSC mají právo učinit nezbytné kroky vedoucí k zajištění bezpečnosti, plynulosti provozu a ochrany majetku uvnitř science centra a na jeho okolním pozemku.
 • V případě požáru neprodleně opusťte prostor expozice nejblíže značeným únikovým východem (viz evakuační plán). Je nutné se řídit pokyny zaměstnanců, členů požární hlídky, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému. Ohlašovna požáru je na recepci.
 • Žádáme návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny, příkazy a běžné zásady slušného chování.

V případě, že by nebyla tato pravidla dodržena, pracovníci Techmania Science Center mají právo učinit nezbytné kroky vedoucí k zajištění bezpečnosti, plynulosti provozu a ochrany majetku uvnitř science centra a na jeho okolním pozemku.

Systém parkování pro autobusy

1)K vyložení pasažérů zastavte na ploše označené v mapě jako „VÝSTUP PASAŽERŮ“ .

2) Pro zaparkování autobusu přejeďte na místa k tomu určená.

3) Při průjezdu první závorou (směrem k parkovišti) si vyzvedněte parkovací lístek. S tímto lístkem můžete areál do 15 min. opustit zdarma.

4) Parkovné nad 15 min. uhradťe na recepci. Po uhrazení parkovného budete mít 15 min. na opuštění parkoviště směrem k ploše určené pro „NÁSTUP PASAŽERŮ“ .

5) Po naložení pasažerů na ploše označené v mapě jako „NÁSTUP PASAŽERŮ“ opusťte areál TSC.

6) Autobusy vyšší než 3,5 m a nebo delší než 15 m nemohou použít k výjezdu „ „OBRATIŠTĚ“ . Je nutno vyjet přes závoru do areálu Škoda dle modré šipky zakreslené v situačním plánu. Nástup pasažerů v tomto případě proběhne na místě „VÝSTUP PASAŽERŮ“ a poté musí autobus znovu vjet přes závoru k parkovišti autobusů a vyjet přes areál Škoda. Prosíme o nahlášení autobusu vyššího než 3,5 m na recepci, abychom zajistili otevření brány do areálu Škoda.

Děkujeme, že při pohybu v areálech Techmania a Škoda ( areál Škoda využívají jen autobusy vyšší než 3,5 m a nebo delší než 15m) dodržujete postup uvedený v této legendě a neporušujete pravidla silničního provozu, která se na oba areály vztahují.

Parkování mimo otevírací dobu je v areálu TSC zakázáno. Další informace týkající se provozu parkovišť v areálu jsou uvedeny v Provozním řádu TSC. Ztráta parkovacího lístku bude zpoplatněna částkou 200,- Kč.


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License