PŘEDSTAVENÍ ZAKLADATELŮ

ŠKODA Transporation a. s.ŠKODA Transportation, a. s. vznikla jako jedna ze společností navazujících na firmu Škoda Plzeň a její tradici. Dnes je společnost jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.
ŠKODA Transportation, a. s. v současnosti zaměstnává přes čtyři tisíce lidí v Plzni, Praze, Ostravě, nebo Šumperku. Jednotlivé projekty řeší vedle mateřské společnosti Škoda Transportation několik dceřiných společností nebo společných podniků působících vedle České republiky i v Číně, Rusku a Maďarsku.

Díky špičkové práci více než šesti set konstruktérů, projektantů a designérů a stovkám milionů korun ročně investovaným do vlastního výzkumu a vývoje může ŠKODA Transportation, a. s. přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na světových trzích. Jen v průběhu uplynulých čtyř let společnost vyčlenila na výzkum a vývoj čtyři miliardy korun.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a studentům nabízí různé trainee a stipendijní programy. Každoročně se tržby skupiny pohubují kolem 12 mld. korun. Své výrobky úspěšně dodává jak na domácí, tak zahraniční trh a podíl exportu se každoročně zvyšuje.Západočeská univerzita v PlzniZápadočeská univerzita v Plzni (ZČU) vznikla na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb., ze dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou, strojní) se 4 200 studenty. K zakládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou a v roce 1999 Fakultu humanitních studií. V současné době má ZČU sedm fakult se 61 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Přes 17 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Co do počtu studentů je univerzita sedmou největší veřejnou vysokou školou v České republice s výrazně diverzifikovanou nabídkou studijních programů z oblasti technických, přírodních, humanitních a právních věd, ekonomie, umění a přípravy učitelů.Za dobu svého působení si Západočeská univerzita v Plzni po zásluze vydobyla postavení významného centra vysokoškolské vzdělanosti i výzkumných aktivit. K nejdůležitějším změnám v rozvoji ZČU patří značný nárůst počtu výzkumných projektů a studentů v doktorském studiu, rozvoj celoživotního vzdělávání, navazování dalších mezinárodních kontaktů včetně účasti v řadě vzdělávacích a výzkumných projektů EU, zavedení systému certifikátových programů a studijních programů v angličtině, zařazení studijních programů Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní do indexu FEANI, což umožňuje absolventům získat titul EUR ING.

Dlouhodobý záměr ZČU na období 2006 - 2010 si klade za cíl vytvořit v Plzni středně velkou univerzitu s vysokým přínosem pro region, s významnou pozicí národní i mezinárodní. Zásadní důraz je kladen na rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje. Jsou připraveny nové projekty, mezi nimiž významné místo zaujímá Vědeckotechnický park, Plzeň, a. s. Pomocí rozvojových projektů jsou již nyní vytvářeny některé klíčové kompetence, které rozhodnou o úspěchu strategického záměru ZČU, o němž vedení univerzity jedná s významnými partnery, zejména s představiteli středních škol, průmyslových podniků a místní a krajské samosprávy.Konkrétní spolupráce ústí potom v řadu společných projektů či výzkumných aktivit - činnost podnikatelského centra BIC, založení Výzkumného centra kolejových vozidel, každoroční pořádání mezinárodní konference Plzeňské rozhovory a dalších odborných konferencí a workshopů, které do krajského města přivedou stovky zahraničních expertů.

Vize univerzity je založena na partnerství, v němž zvláště významný je vztah k městu Plzeň a k Plzeňskému kraji. Pro tento region univerzita nabízí nejen širokou škálu studijních programů (z oblasti technických, přírodních a humanitních věd, přípravy učitelů, ekonomie a práva), ale ovlivňuje a bude stále významněji ovlivňovat transfer moderních technologií a zprostředkovávat a podporovat účast regionu v mezinárodních projektech, a to i v oblasti sociální a celoživotního vzdělávání. I když se univerzita zaměřuje především na Plzeňský kraj, bude nadále otevřena studentům z celé České republiky i ze zahraničí.

Nabídka vzdělávacích příležitostí bude rozšířena dalším rozvojem distanční formy studia s využitím odpovídající infrastruktury (prvky e-learningu), čímž budou možnosti vzdělávání přístupné širšímu spektru občanů (střední generace, senioři a handicapovaní občané).

Výzkumné aktivity se zaměří jak na výzkum základní, tak na aplikovaný a průmyslový. Jedním z důležitých cílů univerzity je vybudování mostu mezi evropským výzkumným prostorem a malými a středními firmami v regionu. Internacionalizace vzdělání a výzkumu bude podporována zvýšenou účastí univerzity v mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektech a důsledným uplatňováním zásad Boloňské deklarace.

Rychlému rozvoji univerzity jako vědecké a vzdělávací instituce odpovídá rozšiřování univerzitního kampusu v Plzni na Borských polích i postupná rekonstrukce univerzitních objektů v historickém středu města.

Dnes už můžeme směle říci, že Západočeská univerzita v Plzni je pevnou a významnou součástí města a slogan Plzeň - univerzitní město není prázdnou frází.


HLEDEJ

UDĚLEJTE RADOST DÁRKOVÝM POUKAZEM

Kontakt:
Techmania Science Center
U Planetária 2969/1
301 00 Plzeň
Tel: 737 247 581, 737 247 585
MAPA
Otevírací doba:
aktuální otvírací dobu najdete zde
AKTUÁLNÍ VÝBĚR FOTEK:

Jak se staví planetárium:Copyright (c) 2008 Techmania   All rights reserved.         Powered by NetPro systems, s.r.o.  
Creative Commons License
Techmania Science Center by Monika Kovandová Creative Commons 3.0 Unported License